Asbestsanering

Alka As utfører godkjent asbestsanering og miljøsanering, innvendige og utvendige oppdrag inkludert avhending.
Vi tar også prøver. Hvis du eller dere ønsker tilbud på asbestriving (riving av asbest) så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg med asbestfjerning!

Hva er asbest ?


Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft.

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades,
bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater

Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler m.m. samt asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lett avgi støv
ved reparasjon og riving.

Er det asbest ?


Fra ca. 1980 har det vært forbudt å bruke asbest i Norge. I nyere bygg er det derfor lite sannsynlig at det finnes. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i
bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit m.m., forteller at platene kan inneholde asbest.

Ingen kan uten nærmere analyse si med sikkerhet om det er asbest du står overfor. En rekke forskningsinstitutter og laboratorier gjennomfører fiberanalyser.

Tillatelse for arbeid med asbest

Hvordan arbeid med asbest skal foregå, er regulert i en egen forskrift om asbest. Alle virksomheter som skal utføre rivings-, reparasjons- eller
vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det legges særlig vekt på opplæring og vernetiltak.

Søknaden om tillatelse til asbestfjerning (asbestriving) skal inneholde opplysninger om:

* Hvordan arbeidet vil bli organisert
* Hvilke metoder som skal benyttes
* Vernetiltak som vil bli iverksatt
* Opplæring av arbeidstakerne
* Helseundersøkelse av arbeidstakerne
* Virksomhetens erfaring med slikt arbeid

Instruksen som gjelder for arbeidet med asbestfjerning / asbestriving skal vedlegges søknaden.
Arbeidstilsynet kan gi opplysninger om hvilke firmaer som har slik tillatelse.

Arbeidstilsynet skal varsles

Før arbeidet med asbestfjerning / asbestriving settes i gang, skal virksomheten undersøke om arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv.
Det skal sendes melding til Arbeidstilsynet før arbeidet med asbestfjerning / asbestriving påbegynnes. Det skal benyttes et eget skjema som er utarbeidet
av Arbeidstilsynet. Meldingen gir Arbeidstilsynet grunnlag for å vurdere om de planlagte sikkerhetstiltakene i forbindelse med asbestfjerning / asbestriving er
tilstrekkelige.

Hvordan fjernes asbestholdig materiale?

Det er nødvendig å sette i verk tiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsstedet.
Vanligvis vil Arbeidstilsynet kreve at asbestholdig materiale fjernes. I enkelte tilfeller kan innkledning eller reparasjon aksepteres. Det lokale arbeidstilsyn
vil vurdere dette i hver enkelt sak.

Ved riving av hus hvor det finnes asbest i større mengder, må asbesten fjernes før bygningen eventuelt rives maskinelt.

Utvendige, harde asbestsementplater (f.eks. eternitt) skal tas hele ned én for én etter at spiker/stifthode er fjernet. Platene legges deretter i plastsekker
eller pakkes i plast og oppbevares i en låsbar container. Arbeidsområdet må være avsperret. Det skal brukes godkjent halv- eller helmaske med P2- eller P3-filter
og tettsluttende vernedress. Personlig verneutstyr skal være CE-merket. Arbeidsstedet skal rengjøres etter avsluttet jobb.

Deponering

Fylkesmannen og kommunens renovasjonsetat kan gi opplysninger om hvor asbestholdig avfall kan deponeres og hvilke krav som gjelder der.
Opplæring i arbeid med asbest

Opplysninger om hvem som arrangerer kurs i asbestsanering og annet arbeid med asbestholdig materiale, kan bl.a. innhentes hos det lokale arbeidstilsyn.

Arbeidstilsynet har ingen godkjenningsordning for slike kurs. Det er derfor ingen kursarrangør som med rette kan reklamere med at et kurs er "godkjent av
Arbeidstilsynet". Arbeidstilsynet har heller ingen samarbeidsordning med noen kursarrangør. Noen arrangører har imidlertid rådført seg med Arbeidstilsynet
og har fått svar på henvendelser. Dette betyr imidlertid ikke at vi garanterer for de kurs som vedkommende arrangør holder.

Dersom arbeidsgiver er kvalifisert til å lære opp arbeidstakerne sine, kan han/hun gjøre det selv. Kravet til kvaliteten på opplæringen er imidlertid den samme
for intern opplæring som for dem som driver profesjonelle kurs. Gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres.

Asbestfjerning fra eget hus

Forskriften om asbest retter seg ikke mot privatpersoner, men mot virksomheter som er underlagt arbeidsmiljøloven. Forskriften gjelder derfor ikke for privatpersoner
som fjerner asbest fra eget hus, så lenge de ikke ansetter arbeidstakere. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefales det imidlertid
at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og for øvrig følger forskriftens krav til håndtering av asbest.

Det bør merkes at forskriften også er gjort gjeldende for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. Dette innebærer at også selvstendige oppdragstakere
må følge forskriftens krav til håndtering av asbest og asbestholdig materiale om de skal fjerne asbest fra private hus.